logo

Kako funkcionišu Infoplate.rs?


Infoplate.rs je sajt na kojem je moguće dobiti poređenje plata za više od 600 radnih pozicija. Lista pozicija odražava tržište rada u Srbiji i stalno se ažurira.

Ova anketa o platama je nastala 2007. godine. Autor metodologije sticanja, prikupljanja i obrade podataka u istraživanju i njihovog evaluiranja je kompanija Profesia, spol. s r.o.  Isti metod prikupljanja podataka putem platnih portala takođe je pokrenut u Češkoj (Plati.cz) i Mađarskoj (Fizetesek.hu), kao i u drugih 13 zemalja i na međunarodnom portalu Paylab.com.

Ciljna grupa portala su ljudi na tržištu rada, koji žele da uporede svoju platu i kompanije koje se bore za poštenu platu svojih zaposlenih.

1.    Uneti podaci

Ljudi na tržištu rada imaju mogućnost da dobiju poređenje svoje platu sa drugim zaposlenima na istoj poziciji i u istom regionu. Svi koji u upitniku navedu da su bar neko vreme radili na izabranoj poziciji, postaju ispitanici i dobiće besplatno poređenje plata sa prosekom referentnog uzorka. Uzorak kreiraju ostali ispitanici prema popunjenoj poziciji i regionu. Ako ispitanik iznese da nije radio na izabranoj poziciji, on nije uzet u obzir.

Podaci svakog ispitanika važe godinu dana i ne postoji ometanje unetih podataka. Svi podaci u anketi o platama su anonimni. Postupak sakupljanja i obrade podataka u potpunosti poštuje direktivu GDPR-a o obradi ličnih podataka.

Ispitivanje plata u Srbiji u bruto obliku, a od ispitanika se traži da unesu svoju platu u pogledu punog radnog opterećenja. Prema tome, istraživanje ne sadrži nikakve bonuse za samozaposlene ili druge oblike radnog odnosa.

2. Output podaci

Pre stvarnih kalkulacija uzorak podataka se "pročisti". Prve ekstremne vrednosti se filtriraju, kao npr. plata od 10.000 rsd/mesečno ili 100 milliona rsd/mesečno. Drugi korak čišćenja baze podataka je otkrivanje duplih upitnika i ekstrema. Ekstremi se definišu specifično za pojedinačne pozicije u odnosu na region (region glavnog grada, izvan regiona glavnog dela grada). Metodologija otkrivanja ekstremnih podataka (rezanje podataka) zasniva se na gruboj proceni parametara teorijske raspodele plata na poziciji prema regionu.

Podaci o platama iz upitnika koji su prošli process čišćenja, ulaze u set podataka za model Regresije.

3. Model regresije

Anketa o plati izračunava ukupnu i osnovicu plate kroz kvantitativnu regresiju. U obzir se uzimaju veze između pozicija, regiona, veličine preduzeća, obrazovanja, prakse i starosti. Ovaj dokazani metod omogućava procenu zarade, iako je mali broj ispitanika u željenom uzorku.

Regresioni model računa vrednost plata na osnovu nivoa pozicije, sve dok u njoj ima najmanje 10 odgovora ispitanika. Podrazumevano ispituje se broj ispitanika na poziciji u poslednjih 12 meseci, ali ako je niži broj, uzeti su i podaci za poslednjih 24, ili slučaj može da bude i 36 meseci.

Ishodi koji proizilaze iz regresivnog modela razlikuju ove nivoe preduzeća:

 • mala (do 50 zaposlenih)
 • srednja (51 - 249 zaposlenih)
 • velika (250 i više zaposlenih)

Za nivo obrazovanja razlikujemo:

 • niže od srednjoškolskog obrazovanja, gde su uključeni i ispitanici sa završenom osnovnom školom ili školom za obuku
 • završetak srednje škole, gde su uključeni i ispitanici sa obukama nakon srednjeg obrazovanja.
 • univerzitetsko obrazovanje, ovde pripadaju svi nivoi univerzitetskog obrazovanja

Radno iskustvo u modelu regresije ima tri nivoa:

 • junior (do 2 godine radnog iskustva)
 • srednji (3 - 5 godina radnog iskustva)
 • senior (više od 6 godina radnog iskustva)

4. U kojim slučajevima nije moguće prikazati rezulate

Uprkos primeni Regresivnog modela, može se dogoditi da nije moguće prikazati podatke o platama za određenu poziciju. To se dešava u situacijama gde je premalo ispitanika, pa stoga regresivni model ocenjuje procenu plate kao nepouzdanu.

Kada se poredi plata, korisniku se nudi dokument u kojem mu dajemo savete kako da pregovara o plati. Korisnik ima opciju da zatraži da dobija automatsko upoređivanja plata, kada je moguće proceniti platu. Jedino što treba da uradi je da unese svoj email na koju ćemo mu poslati link za upoređivanje plata.

5. Output-i za korisnike

Osnovna informacija od sajta Infoplate.rs je nacionalni prosek plate na određenoj poziciji. Nakon popunjavanja upitnika za poređenje plate, korisnik dobija besplatno poređenje plate - bilo da je to očekivana ili prava. Rezultat je prikazan direktno na sajtu.  

Svaki posetilac ima opciju kupovine detaljnije plaćene verzije output-a, takozvani Standardni izveštaj, koji donosi detaljnije poređenje plata bazirano na medianu i kvartilima. Dalje, ovaj output obezbeđuje pregled plata prema radnom iskustvu i obrazovanju, pokazuje relativno obezbeđivanje nefinansijskih beneficija na specifičnoj poziciji u zavisnosti od regiona. Informacija o nefinansijskim beneficijama biće prikazana sa najmanje 10 ispitanika preko 12 meseci u selektovanom uzorku.

Deo plaćene verzije outputa za ljude takođe savetuje kako da se pregovara o plati, priprema za SWOT analizu zaposlenih i slično. Čitav Standardni izveštaj sadrži više od 20 stranica i koristan je za one koji se spremaju za intervju za posao ili za sastanak sa menadžerom, gde se takođe pregovara o platama.

Korisnici mogu da kupe plaćeni izveštaj kroz fakturu i uplatu putem PayPal-a.

Kupljena lična analiza plata je poslata preko email-a na adresu posetioca unetu prilikom naručivanja.

6. Output-i za kompanije

Konkretno, korporativnim klijentima je dodeljen Profesionalni izveštaj, koji se mogu kupiti onlajn nakon unosa osnovnih podataka. Profesionalni izveštaj uzima u obzir ne samo poziciju i region, već i zahteve za radno iskustvo i veličinu preduzeća. Izveštaj o stručnom obrazovanju sumira osnovni pregled nagrađivanja na izabranoj poziciji, ali za razliku od Standardnog izveštaja, takođe u odnosu na druge izabrane parametre. Rezultati pokazuju osnovnu i ukupnu platu, pored prosečne vrednosti moguće je videti raspodelu plata izražavajući osnovne procente:

1. desetina - 10% zaposlenih zarađuje manje od date vrednosti
2. četvrtina - 25% zaposlenih  zarađuje manje od date vrednosti
3. median - pola zaposlenih zarađuje manje/više od date vrednosti
4. četvrtina - 25% zaposlenih zarađuje više od date vrednosti
5. desetina - 10% zaposlenih zarađuje više od date vrednosti

Situacija na tržištu poslova može biti vizualizovana i kroz grafikone distribucije raspona plata ispitanika.  Ovaj grafikon će prikazati koji procenat zaposlenih može da se pronađe kao u jedan od 10 raspona plata za selektovani uzorak.

Profesionalni izveštaj takođe sadrži osnovne procente plate prema indifidualnim indikatorima:

 • prema radnom iskustvu,
 • prema obrazovanju,
 • prema regiji,  
 • prema veličini kompanije,
 • prema godinama

i ovo se uvek uzima u odnosu sa drugim unetim kriterijumima.

Sve gore pomenute informacije u Profesionalnom Izveštaju rezultiraju iz Modela Regresije. Uz pomoć standardne statistike bazirane na podacima iz odgovora možemo da izračunamo udeo ispitanika koji  raspolažu datim nefinansijskim beneficijama. Ovo može da se prikaže ako u uzorku ima najmanje 10 ispitanika.

Na isti način može da se proceni koji udeo ispitanika dobija datu komponentu plata: Varijabilna komponenta plata, 13-ta plata, godišnje nagrade i kakva je srednja vrednost ovih komponenti plata. Ove vrednosti mogu da se prikažu ako u uzorku ima najmanje 5 ispitanika koji uzimaju u obzir izabranu poziciju, region, radno iskustvo, obrazovanje i veličinu preduzeća.

Profesionalni izveštaj može da se kupi onlajn kroz fakturu ili Paypal. U tom slučaju se PDF rezultat sa izveštajem automatski šalje na email adresu koja je uneta prilikom naručivanja. Ukoliko klijent zatraži kupovinu datog izvštaja sa fakturom, čitav process eksporta izveštanja i slanja fakture može da traje do dva radna dana.

7. Onlajn alat za kompanije

Korporativni klijenti imaju mogućnost kupovine i različitih paketa usluga pod imenom Paylab.. Prema unapred pretplaćenom broju pozicija i vremenu predviđenom za rad sa alatom, razlikujemo:

 • PayLab 1 mesec
 • PayLab 5 meesci
 • PayLab Multi meseci
 • PayLab Multi godina

Kupovinom jednog od ovih servisa klijent dobija pristup onlajn alatu, u kojem može da pregleda podatke o plati upotrebom dva modela:

a)       Poređenje plata
b)      Detekcija plata

Rezultati u oba modula su isti kao i u Profesionalnom Izveštaju. Međutim, kada se poredi plata, sistem preporučuje i kako modifikovati plate pojedinačnih zaposlenih.

Ishod može da se sačuva za dalji radi sa njim, ili može biti eksportovan u PDF I XLS format.

Da biste kupili pristup onlajn alatu, molimo vas da kontaktirate [email protected].

8. Prilagođene analize za kompanije

Istraživanje plata Infoplate.rs omogućava eksport podataka na osnovu različitih kriterijuma, koji se često koriste za potrebe medija. Prikupljeni podaci i fleksibilnost sistema nude mogućnost da se kompanijama obezbede različite i nestandardne analize koje su prilagođene kompanijema. Da biste dobili informacije o takvoj analizi, obratite se [email protected].

Veliki saobraćaj na sajtu Infoplate.rs i naša metodologija prikupljanja podataka takođe se koriste za analizu istraživanja tržišta za različite teme sa mogućnošću targetiranja određenih ciljnih grupa. Poslodavci imaju priliku da sagledaju svoje poslovanje kroz oči drugih ljudi, čime dobijaju vredne informacije od ključnog značaja za strateške odluke u kratkom vremenskom periodu. Da biste dobili više informacija, posetite Paylab Data Research.


Uporedite svoju platu

Nabavite besplatno personalizovano poređenje zarada.

Unesite prosek plate