logo

Opšti Uslovi Poslovanja

Opšti Uslovi Poslovanja

Član I - Osnovne odredbe

 1. Kompanija Infostud 3 d.o.o., sa sedištem u Vladimira Nazora 7, 24 000 Subotica, matični broj: 20175095, PIB: 104505119, u daljem tekstu: kao "Dobavljač"), je izvršilac usluga koje su dostupne putem web stranice www.InfoPlate.rs.
 2. Dobavljač je ovim objavio opšte uslove poslovanja (u daljem tekstu kao "OUP"), koji regulišu određena prava i dužnosti dobavljača i korisnika za pružanje i korišćenje usluga.
 3. OUP će biti obavezujući za sve korisnike usluga (kao što je i definisano u daljem tekstu), te će proizaći iz opštih obavezujućih pravnih propisa koji važe Republici Srbiji.
 4. Sledeće definicije imaju sledeća značenja u OUP i/ili u ugovoru:
  • Kao Akt o zaštiti od kopiranja koristiće se Zakon o autorskom i srodnim pravima
  • Dobavljač će imati značenje kako je navedeno u stavci 1. ovoga članka o OUP.
  • Kupac će biti fizička osoba ili pravna osoba koja naruči usluge za određenu naknadu.
  • Narudžba korisnika mora biti u pisanom ili elektronskom obliku i prihvaćena od strane dobavljača, mora da sadrži potrebne elemente utvrđene od strane dobavljača. Ugovor između korisnika i dobavljača će postati važeći nakon prihvatanja narudžbe od strane dobavljača.
  • Uslugu pruža dobavljač za naknadu po narudžbi i/ili ugovoru, na osnovu kojih će se pripremiti baza podataka i analiza plata. Spektar i/ili specifikacije usluga zavisiće od trenutne ponude na stranici www.InfoPlate.rs.;Spektar i specifikacije ponuđenih usluga moraju biti predstavljene u narudžbi ili u ugovoru.
  • OUP imaju značenje kao što je predviđeno u stavu 2. ovog člana OUP.
  • Ugovor će biti sklopljen ugovor između dobavljača i korisnika, po kojem dobavljač pruža usluge korisniku. Ukoliko nije drugačije navedeno u Ugovoru, OUP i narudžba moraju biti sastavni deo ugovora. U tom slučaju ugovor može biti potvrđen i u usmenom obliku, a ugovorni uslovi će se tada izraziti u narudžbi i OUP.
  • Ugovorne strane će biti dobavljač i korisnik, odnosno kupac.

Član II - Registracija

 1. Osim ako nije drugačije određeno od strane dobavljača, registracija korisnika radi korišćenja usluge se obavlja na web stranici www.InfoPlate.rs popunjavanjem obrasca za registraciju.
 2. Registracija nije neophodna za korišćenje usluge predviđene u članu III. stavka 1. podstavka e. OUP od strane korisnika - fizičke osobe, koji na internet stranici www.InfoPlate.rs popuni samo osnovne informacije za potrebe plaćanja pružanja takvih usluga. Korisnici su dužni da navedu istinite i tačne informacije pri popunjavanju ankete.
 3. Nakon završetka registracije na web-stranici www.InfoPlate.rs, korisniku će biti isporučena poruka na e-mail adresu koju je on dostavio, kako bi potvrdio registraciju. Nakon registracije, korisnik mora imati dodeljeno jedinstveno korisničko ime i lozinku, putem kojih se registrovani kupac može prijaviti na web stranicu www.InfoPlate.rs i koristiti kupljene usluge. Kupac je dužan zaštititi korisničko ime i lozinku kako bi se sprečila zloupotreba istih. Dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu korisničkog imena i lozinke koju izvrše neovlašćena lica, dobavljač ne snosi odgovornost ni za nastale štete i potencijalne tvrdnje bilo koje treće strane, nastale kao posledica takve zloupotrebe.
 4. Prilikom registracije, korisnik je dužan da navede istinite i aktuelne informacije. Ukoliko  dobavljač u bilo kojem trenutku utvrdi da je korisnik uneo netečne informacije, ima pravo da blokira korisnikov nalog. Ukoliko dođe do izmene informacija unetih prilikom registracije, korisnik je dužan da izvrši blagovremeno ažuriranje podataka u svom nalogu.
 5. Završetkom registracije i popunjavanjem informacija u svrhu plaćanja za usluge na web stranici www.InfoPlate.rs, korisnik potvrđuje da su sve informacije koje je uneo istinite, i da je saglasan da se te informacije obrađuju od strane dobavljača ili njegovog ugovornog partnera u cilju ispunjenja predmeta. Nakon raskida ugovora, podaci će biti sačuvani u bazi podataka dobavljača najduže naredne 3 godine, nakon čega će biti izbrisani iz baze podataka. Korisnik može u bilo koje vreme zahtevati od dobavljača da ga obavestiti o informacijama koje su evidentirane, a nakon raskida ugovora može zatražiti od dobavljača da izbriše njegove podatke iz baze podataka slanjem e-maila dobavljaču sa zahtevom za brisanje registrovanih podataka.
 6. Kupac može u bilo kojem trenutku otkazati registraciju slanjem poruke dobavljaču putem e-maila sa zahtevom za prekid registracije. Za ponovno korišćenje usluge, neophodno je ponoviti registraciju. Ponovna registracija istog klijenta je moguća osim ako drugačije nije određeno u OUP.

Član III - naručivanje usluga

 1. Dobavljač mora obezbediti korisniku sledeće usluge:
  • analizu plate za jednu radnu poziciju
  • analizu plata za pet radnih pozicija
  • neograničen pristup bazi podataka plata na mesec dana ili godinu dana
  • analiza segmenta plate ili posebne analize plate na zahtev korisnika
  • izveštaj o plati za zaposlene


 2. Dobavljač ima pravo da dopuni i izmeni strukturu i spektar usluga, o čemu treba da obavesti korisnika kroz najavu objavljenu na web stranici www.InfoPlate.rs ili putem e-mail obaveštenja korisniku.
 3. Usluge dobavljača smatraju se naručenim tek po prijemu narudžbe podnete od strane korisnika sa svim traženim informacijama. Pre prihvatanja narudžbe, dobavljač ima pravo da potvrdi informacije u vezi sa narudžbom koje je kupac dao. U slučaju bilo kakve sumnje, dobavljač ima pravo da traži od korisnika dodatne informacije. Narudžba pojedinih usluga takođe se može izvršiti putem web stranice www.InfoPlate.rs.
 4. Narudžba treba da sadrži najmanje sledeće:
  • pun naziv preduzeća ili ime i prezime korisnika
  • poštansku adresu sedišta ili prebivališta korisnika (ulica, broj, poštanski broj, grad ili opština),
  • adresu korisnika na koju se šalje faktura
  • PIB i matični broj preduzeća ili JMBG korisnika
  • ime i prezime kontakt osobe, uključujući i broj telefona i e-mail adresu
  • vrstu poručene usluge i period zakupa
 5. U pojedinim slučajevima dobavljač može tražiti da narudžba bude potpisana od strane korisnika (ili potvrđena pečatom preduzeća).
 6. Nakon završetka narudžbe, korisnik će primiti na e mail adresu informaciju o potvrdi (odobravanju) narudžbe.
 7. Najkasnije u roku od 2 radna dana od dana dostave narudžbe kupca i nakon prihvatanja iste od strane dobavljača, dobavljač formira cenu i fakturu za naručenu uslugu, i šalje je e-mailom korisniku, a potom i original na poštansku adresu korisnika ili adresu koju je korisnik za to odredio. Aktiviranje naručenih usluga će se obaviti najkasnije u roku od 2 radna dana od prijema uplate na račun Dobavljača.
 8. Odredbe iz stava 5. i 6. se ne primjenjuju u slučaju plaćanja usluge bilo kojim online načinom plaćanja. Tada će se aktiviranje naručenih usluga izvršiti u roku od 1 radnog dana. U tom slučaju, dobavljač će dostaviti korisniku na e-mail adresu potvrdu kao dokaz o uplati cene za usluge.
 9. Usluge će se smatrati isporučenim u trenutku u trenutku kada korisnik dobije rezultate tražene usluge (npr. slanje rezultata na e-mail adresu korisnika), ili eventualno u trenutku kada je usluga omogućena i data na korišćenje (tj. nakon davanja pristupa usluzi).
 10. Kupac ima pravo da u celosti ili delimično otkaže određenu narudžbu, ili eventualno naručenu uslugu, ali pre nego što je ona isporučena od strane dobavljača, i to slanjem e-maila ili pisane poruke dobavljaču sa izrazom želje da u celosti ili delimično otkaže narudžbu. Osim ako nije drugačije navedeno u ovim OUP, za izmenu već potvrđene narudžbe ili usluge koja je obezbeđena, uzajamni pristanak obe ugovorne strane je neophodan.
 11. U slučaju da je korisnik naručio usluge u trajanju od više od jednog meseca, a zatim je korisnik otkazao takve usluge u skladu navedenim OUP ili po dogovoru ugovornih strana nakon plaćanja cene (prepaid usluga za vremenski period duži od 1 meseca), u roku od 14 dana dobavljač će vratiti iznos u visini razlike između plaćene cene za usluge i cene pruženih usluga kupcu, koji će se odrediti na osnovu perioda u kom je pružena usluga i jedinične cene usluge po cenovniku. U slučaju da je kupac poručio usluge za period od 12 meseci i prekida takve usluge u skladu s ovim OUP ili po dogovoru ugovornih strana nakon plaćanja cene, dobavljač će vratiti kupcu najkasnije u roku od 14 dana iznos razlike između plaćene cene za usluge i jedinične cene usluga po cenovniku za mesec dana, pomnožen s brojem meseci, tokom kojih je usluga korisniku bila dostupna; dobavljač ima pravo na nadoknadu svojih troškova u vezi s prestankom pružanja usluge kupcu.
 12. Ako korisnik otkaže naručene usluge tokom pružanja takvih usluga, a ako su cene pomenutih usluga fakturisane nakon njihovog pružanja, dobavljač će imati pravo na iznos za stvarno pružene usluge za ceo period pružene usluge, prema važećem cenovniku.

Član IV - cena usluga i uslovi plaćanja

 1. Cena za pružene usluge utvrđuje se cenovnikom važećim na dan naručivanja usluga, eventualno u slučaju usluga koje su pružene korisniku na osnovu specijalne narudžbe, cena će biti bazirana na individualnoj kalkulaciji u saglasnosti sa kupcem. Dobavljač ima pravo da modifikuje cenovnik. Validnost novog cenovnik počinje na dan objave na web-stranici www.InfoPlate.rs, osim ako nije drugačije navedeno u cenovniku.
 2. Sve cene navedene u cenovniku su predstavljene bez poreza na dodatu vrednost (PDV) i drugih potencijalnih poreza ili naknada, osim izveštaja o plati za zaposlene (član III, stav 1e) koji će biti iskazan sa PDV-om, u slučaju da cenovnik predviđa naplaćivanje usluga zaposlenima.
 3. Kupac je dužan uredno i na vreme plati cenu za usluge dobavljača  na njegov bankovni račun koji je naveden u fakturi. Faktura (oporezovani dokument) obično se izdaje od strane dobavljača usluga, pre ustupanja usluga kupcu na korišćenje. Račun se izdaje obično za ceo period za koji je kupac naručio usluge. Dospeće fakture se računa 14 dana od dana izdavanja računa, ukoliko nije drugačije određeno na samoj fakturi.
 4. Usluge mogu biti plaćene putem bilo kog online sistema plaćanja dostupnog na web-stranici www.InfoPlate.rs, ako takav postoji. U tom slučaju, korisnik obavlja online plaćanje odmah nakon naručivanja usluge na web stranici www.InfoPlate.rs. Nakon plaćanja cene usluge, dobavljač će dostaviti dokaz o uplati cene za usluge kupcu.
 5. Ako korisnik kasni sa uplatom fakturisanog iznosa, dobavljač ima pravo da učini usluge nedostupnim korisniku do momenta plaćanja fakturisanog iznosa ili prekinuti dalje pružanje usluga. Ukoliko dobavljač prekine pružanje usluga korisniku iz navedenih razloga ili iz drugih razloga koji su navedeni u ovim OUP, nije dužan da obezbedi bilo kakvu naknadu korisniku za usluge koje je kupac naručio, a nije mogao da koristi za vreme ovih prekida.

Član V - Prava i obaveze ugovornih strana

 1. Dobavljač je dužan da pruži uslugu najboljeg mogućeg kvaliteta.
 2. Korisnik mora imati na umu činjenicu da određene usluge (a na kraju i njeni izlazni podaci) predstavljaju autorska dela i moraju biti zaštićena u skladu sa autorskim pravima ili u skladu sa sličnim propisima koji važe u inostranstvu. Dobavljač je vlasnik važeće dozvole ili drugog odobrenja od autora ili subjekata koji sprovode imovinska prava autora, za korišćenje istih i jedino on ima pravo da izda odobrenje za svako dalje korišćenje autorskog dela. Korisnik mora imati na umu činjenicu da deo izlaznih podataka može biti i baza podataka kreirana od strane dobavljača ili druge osobe, što takođe može biti predmet zaštite autorskih prava.
 3. Usluge (i njene izlazne podatke) korisnik može da koristi samo za svoje lične potrebe (ili potrebe kompanije u kojoj je zaposlen). Korisnik nema pravo da distribuira informacije stečene korišćenjem ove usluga trećim licima, sa ili bez ikakve naknade, niti pravo da ih koristi za neke druge svrhe, niti kako bi se omogućilo njihovo korištenje u druge svrhe ili od strane drugih osoba. Korisnik nema pravo, bez prethodnog pisanog odobrenja od dobavljača, da izlazne podatke usluga objavljuje na svojoj web-stranici ili u svojim publikacijama ili da ih kopira ili da ih širi na bilo koji način, posebno za potrebe prodaje svojih proizvoda i/ili usluga. Dobavljač može da ne pruži saglasnost u skladu sa prethodno navedenim, posebno u slučaju da prema dobro utemeljenom mišljenju dobavljača, njegova dobra volja ili ugled može biti oštećen.
 4. U slučaju da je bilo koja vrsta savetovanja deo usluge, sve informacije u okviru izlaznih podataka u okviru takvih savetovanja služiće samo za orijentacione svrhe i biće neobavezujuće, a ni u kom slučaju neće predstavljati odgovornost dobavljača u celini.
 5. Korisnik će imati isključivo pravo pristupa naručenim uslugama (vezanim za određene vrste usluga). Pristup naručenim uslugama je zaštićen jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom. Korisnik je dužan da zaštiti korisničko ime i lozinku kako bi se sprečile zloupotrebe. Dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve zloupotrebe korisničkog imena i lozinke neovlašćene osobe, niti za bilo kakvu dalju štetu ili potencijalna potraživanja trećih osoba kao posledica takve zloupotrebe.
 6. Dobavljač ima pravo odmah da prekine sa pružanjem usluge korisniku u slučaju da korisnik značajno krši ugovor i/ili OUP, posebno ako:
  • Korisnik koristi izlazne podatke usluga protivno stavkama 2. i 3. ovog člana u OUP
  • Korisnik svojom registracijom omogućava korišćenje usluge bilo kojoj drugoj osobi koja je registrovana u bazi podataka dobavljača i u tzv. deaktiviranom je stanju zbog neplaćene usluge odnosno zbog obveza prema dobavljaču, za korišćenje izlaznih podataka usluge protivno stavkama 2. i 3. ovog članka OUP ili iz drugih bitnih razloga povrede ugovora i/ili OUP
  • Dobavljač naknadno utvrdi da registracija korisnika nije bila validna iz bilo kog razloga
   d. Korisnik deluje protivno ugovoru i/ili ovim OUP i/ili dobroj poslovnoj praksi, i ako na taj način, prema utemeljenom mišljenju dobavljača, njegov imidž može biti oštećen ili narušen, i/ili preti visini kvaliteta usluge koja se pruža.
 7. Kupac je dužan da plati cenu naznačenu u ugovoru i/ili narudžbi za naručene i/ili pružene usluge od strane dobavljača.

Član VI - Postupak žalbe

 1. Korisnik usluge ima pravo na reklamaciju u slučaju eventualne greške  dobavljača.
 2. Rok za dostavljanje prigovora je maksimalno 14 dana od dana kada je korisnik otkrio grešku ili od dana kada je mogao otkriti grešku (kada mu je usluga isporučena).
 3. Korisnik prigovor  može dostaviti pismenim putem (poštom na registrovanu adresu sedišta dobavljača, e-maila ili putem kontakt obrasca), pri čemu se prigovor mora dostaviti direktno dobavljaču. Dobavljač je dužan obavestiti korisnika o rezultatu prigovora u roku od 7 dana od dana njegovog prihvatanja.
 4. Greškom od strane dobavljača će se smatrati nefunkcionisanje usluge u okviru narudžbe, za period duži od 6 sati u 24 sata. Greškom od strane dobavljača ne smatra se kada usluge nisu dostupne korisniku kao posledica neadekvatne Internet konekcije korisnika, ili kao posledica okolnosti za koje korisnik nije odgovoran.
 5. Bilo kakav prigovor u vezi izdatih računa, koji bi imao eventualne posledice u ograničavanju prava za potraživanja dobavljača prema kupcu, mora se priložiti dobavljaču u pisanoj formi, najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je račun dostavljen.

Član VII - Ograničenje odgovornosti dobavljača

 1. Dobavljač neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu uzrokovanu korišćenjem izlaznih podataka usluge. Dobavljač će se pažljivo pobrinuti da izlazni podaci usluge kao i informacije postavljene na web-stranici www.InfoPlate.rs budu obrađene na osnovu pouzdanih, tačnih i reprezentativnih podataka, međutim to ne garantuje apsolutnu tačnost i celovitost tih izlaznih podataka usluge i informacija postavljenih na web stranici www.InfoPlate.rs. Dobavljač ne daje nikakvu garanciju za korišćenje izlaznih podataka usluge i informacije postavljene na web stranici www.InfoPlate.rs za njihovu dalju namenu. Svaki korisnik je dužan da pre korišćenja izlaznih podataka usluge uredno razmotri prikladnost i tačnost takvih podataka za određene namene.
 2. Dobavljač neće biti odgovoran za štetu koju mogu pretrpeti korisnici ili neko treći, putem web stranice www.InfoPlate.rs, uključujući gubitak profita ili gubitak svih podataka.
 3. Operater posebnog sistema za plaćanje će biti odgovoran za uspešnu realizaciju online plaćanja. Korisnik je dužan ispuniti sve podatke potrebne za ostvarenje isplate na tačan i kompletan način.
 4. U slučaju kada se javlja odgovornost za štetu za koju je dokazano da je nanesena korisniku kao povreda obaveza koje proizlaze iz ugovora od strane dobavljača, naknada takve štete biće ograničena samo na maksimalni iznos cene koju je za date usluge platio korisnik, koja je određena za vreme povrede obaveza od strane dobavljača kao najvećea potencijalna predvidiva šteta.

Član VIII - Trajanje ugovora, prestanka ugovornog odnosa

 1. Ugovorni odnos se obično sklapa na određeno vreme i postaje pravosnažan od dana potpisivanja ugovora od strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane, ukoliko nije drugačije određeno ugovorom, obično od dana prihvatanja narudžbe.
 2. Ukoliko nije drugačije određeno u ugovoru, ugovor se može raskinuti pre isteka perioda njegove važnosti:
  • Putem pisanog sporazuma ugovornih strana
  • Putem pisanog obaveštenja bilo ugovorne strane čak i bez navođenja razloga, uz tri meseca otkaznog roka koji počinje da važi prvog dana sledećeg kalendarskog meseca nakon dostavljanja pisanog obaveštenja
  • Povlačenjem iz ugovora bilo koje ugovorne strane, ako druga ugovorna strana nije ispunjavala svoje obaveze iz ugovora na pravi način.
 3. Pisana obaveštenja, kao što je npr. obaveštenje o povlačenju iz ugovora, moraju biti dostavljena drugoj ugovornoj strani email ili na adresu navedenu u ugovoru ili na neku drugu adresu pomenute ugovorne strane.

Član IX - Zajedničke odredbe

 1. Ugovorne strane su obavezne da sporazumno rešavaju bilo kakve nesuglasice koje eventualno mogu nastati između ugovornih strana. Ukoliko ugovorne strane ne postignu sporazum po pitanju spora, bilo koja ugovorna strana ima pravo podneti zahtev za rešavanje spora nadležnom sudu Republike Srbije.
 2. Sva obaveštenja i drugi akti, uključujući i pravne akte koji su, po ugovoru ili odgovarajućoj zakonskoj regulativi, prisutni u pisanom obliku, biće dostavljeni drugoj ugovornoj strani lično, kurirskom službom ili preporučenom poštom na poslednju poznatu adresu pomenute ugovorne strane. Ugovorne strane pristaju da se pošiljka smatra isporučenom čak i u slučaju kada primalac odbija da preuzme pošiljku, i to na dan odbijanja, ili kada se pošiljka vraća pošiljaocu iz bilo kojeg razloga kao neisporučena, u ovom slučaju na dan njenog povratka pošiljaocu.

Član X - Završne odredbe

 1. Dobavljač zadržava pravo na izmene i dopune OUP, i on će obavestiti korisnika o izmenama u obliku objave na web-stranici www.InfoPlate.rs, objavljivanjem datuma od kojeg date izmene postaju važeće. Kada novi OUP postanu važeći, validnost prethodnih prestaje da važi.
 2. Ugovor može biti izmenjen ili dopunjen nakon odobrenja obe ugovorne strane, u obliku pisanog aneksa koji potpisuju ovlašćeni predstavnici obe ugovorne strane. Odredba iz stavke 1. ovog člana OUP ni u tom slučaju neće prestati da važi.
 3. Ugovorne strane se obavezuju da neće otkriti bilo kakve informacije, stečene tokom njihove međusobne saradnje, trećim stranama. Dobavljač je dužan da se pobrine da on i njegova ovlašćena lica, koja imaju pristup i rade sa ličnim podacima korisnika, zadrže poverljivost takvih informacija na temelju Zakona o zaštiti ličnih podataka, i ne smeju koristiti takve informacije za ličnu upotrebu, niti ih smeju otkriti trećim osobama bez dopuštenja osobe o čijim se podacima radi. Odredbom ovog stava ne prestaju da važe obaveze koje proizlaze iz pojedinih zakonskih propisa i/ili odluka nadležnih vlasti.
 4. Svi odnosi koja nisu uređeni ugovorom i/ili OUP na odgovarajući način će urediti opšti uslovi poslovanja firme Infostud 3 d.o.o. u vezi pružanja usluga, kao i važeći zakonski propisi Republike Srbije.
 5. U slučaju kada bilo koja odredba ugovora i/ili OUP postane u celini ili delimično nevalidna, nevažeća ili nesprovodiva, važnost i primena drugih odredbi neće biti pogođena. Ugovorne strane dužne su da zamene takve nevalidne, nevažeće ili nesprovodive odredbe novom odredbom koja joj je po svom smislu, značenju i svrsi najbliža i proglase je zamenom pomenute odredbe po volji ugovornih strana. Sve dok se ne dođe do sporazuma, odredbe pojedinih zakonskih propisa će se koristiti umesto gore pomenutih nevalidnih, nevažećih ili nesprovodivih odredaba.
 6. Različite odredbe ugovora imaju prioritet nad odredbama OUP. Primena OUP ili dela OUP može biti isključena putem pisanog sporazuma ugovornih strana u ugovoru.

Ovi OUP - Opšti uslovi poslovanja, stupaju na snagu 01.09.2012.